A přitom je obrana až v 80% případů velmi jednoduchá..

Jak vlastně celý ten vymahačský kšeft funguje:

Firmy právníků skoupí ve velkém pohledávky od dopravních podniků, pojišťoven, dodavatelů energií a dalších firem, a to obvykle hluboce pod hodnotou původní pohledávky.

Očekávají, že snadno vydělají až 800 procent proti původnímu stokorunovému dluhu na nákladech řízení. Velký byznys se dělá právě na onom přeprodávání.

Pomocí počítačového programu tito právníci – překupníci, zastoupení stejně advokáty, pošlou na soud návrh na elektronický platební rozkaz.
Soud přitom nesmí ani upozornit na to, že pohledávka je již promlčená, ani nezkoumá, zda doklad dokazující dluh nebyl vyfabulovaný či zda žalovaný ve skutečnosti zaplatil.

Podáte proti platebnímu rozkazu do 15 dnů odpor a ten zanikne. Soud ovšem poté nařídí klasické jednání. Žalobcem přitom u těchto malých dluhů už většinou bývá někdo jiný než dodavatel energií, s nímž byste si cestou smíru vyjasnili, že vám upomínku poslal na špatnou adresu, i když jste mu novou do jeho formulářů uvedli. Inkasní firma se s vámi nebaví.

K soudním jednáním právní zástupci překupníků a inkasních agentur nechodí, byznys postavený na nákladech řízení a pouze formálním právním zastoupení řeší softwarově.

Spoléhají na to, že soudní úředník nemá čas, chce se zbavit stohů těchto žalob, takže žalovaného člověka stejně odsoudí, už bez možnosti odvolání, protože ten třeba již nenajde výpis nebo ústřižek složenky potvrzující, že ji před lety ve skutečnosti zaplatil.

Všiměte si znovu tohoto ustanovení :"Soud přitom nesmí ani upozornit na to, že pohledávka je již promlčená, ani nezkoumá, zda doklad dokazující dluh nebyl vyfabulovaný či zda žalovaný ve skutečnosti zaplatil."

Podle kvalifikovaných odhadů totiž až 80% tvoří právě dluhy, které jsou bodle zákona již promlčené. Problém je, že soud se přesto MUSÍ takovým případem zabývat a NESMÍ promlčení dluhu rát jako argu,ment pro neuznání dluhu, pokud sám obviněný dlužník na promlčení neupozorní a promlčení se nedovolává !!! Kdo takové ustanovení do zákona protlačil a proč ..... to posuďte sami ..... podele mne to je na jasnou objednávku.... ostatně jako celý exekučně-vymahačský kšeft !

Jak o promlčení dluhů hovoří zákon, a co je třeba znát a vědět:

Promlčení dluhu: Promlčecí doba a její délka
Zákonem je stanovena délka promlčecí doby na 3 roky.  Po uplynutí této doby, pak zaniká zákonný nárok na přiznání nějaké náhrady. Samotný dluh tím ale určitě nezaniká. Pokud věřitel uplatní své nároky u soudu, může i tak uspět. Jak je to možné?

Promlčení dluhu: Vymáhání po uplynutí promlčecí doby
Pokud věřitel, u jehož pohledávky již vypršela promlčecí doba, podá žalobu k soudu, tento soud se jí bude zabývat stejně jako u dosud nepromlčeného dluhu.  To že promlčecí doba již uplynula, bude zohledněno pouze v případě, že to bude požadovat dlužník.

To znamená, že pokud ten kdo dluží peníze, nebude u soudu požadovat, aby byla žaloba zamítnuta z důvodu uplynutí promlčecí doby, pak soud přizná nárok na zaplacení dluhu, i když už uplynuly tři roky !

Díky tomu že většina velkých dlužníků se vyhýbá jakékoliv komunikaci, nepřebírá poštu a snaží se nebýt k zastižení, se dostávají věřitelé do velké výhody. Mohou tak uplatnit u soudu i ty nároky, kde již nemají zákonem garantovaný nárok na uznání.

Promlčení dluhu u soudem uznané pohledávky
Pokud soud uzná nárok na to, aby dlužník zaplatil dlužnou pohledávku, mění se i promlčecí lhůta. Pokud byla pohledávka uznána soudem, k promlčení takové pohledávky dojde až za deset roků. To znamená, že věřitel má nárok zahájit vymáhání svých peněz během následujících deseti let.

Takže pokud jste někde dlužili, a po třech letech si říkáte, že už to máte z krku, tak se pletete. Pokud ten, komu jste dlužili peníze (třeba za neuhrazené půjčky v bance), požádal o uznání dluhu u soudu, tak po vás peníze může vymáhat ještě dalších deset let. Pokud si nepřebíráte svoji poštu, tak se o uznání dluhu u soudu ani nemusíte dozvědět a po dlouhé době vám na dveře přijde zabušit exekutor.

Promlčení dluhu na zdravotním pojištění
U dluhů na zdravotním pojištění je ale situace trochu jiná. Tady neplatí základní 3 letá promlčecí doba, ale je zde lhůta 5 let.  Opět ale platí to co v předchozím případě. Pokud se pojišťovna začne domáhat svých peněz až po pěti letech, a vy nepodáte námitku, že je částka již promlčena, soud provede uznání dluhu a vy budete muset platit !

Promlčení dluhu na sociálním pojištění
U sociálního pojištění je promlčecí doba dokonce až deset let. To se týká především podnikatelů, kteří mají nějaké zaměstnance a neodvádějí za ně řádně sociální pojištění. Kontrola jim pak může přijít i po dlouhé době, a pokud nebude vše v pořádku a zjistí se nějaké dluhy, bude navíc podnikatel muset zaplati i vysoké penále.

Co je tedy předmětem primární sebeobrany před exekutorsko-vymahačskou mafií ? ..... Okamžitě po případném obdržení platebního rozkazu poslaného soudem na základě elekronického podání návrhu zaslaného právníkem či inkasní agenturou okamžitě zkontrolujte, kdy váš údajný dluh vznikl. A pokud to bylo před dobou delší než 3 roky ( případně ve výše vedených vyjímkách dle příslušné lhúty ) , ihned podejte odvolání proti platebnímu příkazu a u následného soudního jednání se dovolávejte institutu promlčení !